Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou

 

KONCEPCE  PORADENSKÝCH  SLUŽEB  POSKYTOVANÝCH  V   ZŠ  BOBROVÁ

Zpracováno podle dokumentu Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole -Č.j.: 27317 / 2004 – 24

 

Obsah:

1.Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

1.1.Vymezení poradenských služeb ve škole

1.2.Pracovníci poskytující poradenské služby

1.3.Model poradenských služeb ve škole

1.4.Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

2.Standardní činnosti pedagogických pracovníků školy

2.1.Výchovný-kariérový poradce

2.2.Školní metodik prevence

3. Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských službách školy

3.1.Třídní učitel

3.2.Učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

3.3.Učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

4.Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy

5.Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

5.1.Prostory a vybavení

5.2.Časová dostupnost služeb

5.3.Informovanost o službách

5.4.Práce s informacemi a důvěrnými daty

 

 

1.Základní charakteristika poradenských služeb ve škole   

                                                                                                                        

1.1.Vymezení poradenských služeb ve škole

Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů. Za jejich poskytování odpovídá ředitel školy.

Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství.

Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti. Na činnosti se dále podílejí dále třídní učitelé, učitelé občanské výchovy, volby povolání, metodik pro práci s nadanými žáky, případně další učitelé.

Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich rodičům.

Výchovný poradce- se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných žáků ).

Školní metodik prevence- pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Součástí školního programu pedagogicko-psychologického poradenství je také vytváření podmínek pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně péče o žáky z různých etnik a minorit žijících na území ČR.

Poskytování poradenských služeb ve škole je zpracováno do vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je jedním z prováděcích předpisů k novému školskému zákonu.

1.2.Pracovníci poskytující poradenské služby

Podle obsahu činnosti rozlišujeme:

a) poradenské pracovníky školy

§         výchovný-kariérový poradce

§         školní metodik prevence

b) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole(viz §7 vyhlášky č.72/2005 Sb.)

§         třídní učitelé

§         učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu ( úprava učiva pro nadané žáky)

§         učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

§         další pedagogové, zejména učitelé výchov

 

1.3.Model poradenských služeb ve škole.

V naší škole se uplatní základní varianta .

Činnost zajišťují:

§         výchovný poradce

§         školní metodik prevence

§         třídní učitelé

§         učitelé výchov ( občanské výchovy, rodinné výchovy, výchovy k volbě povolání )

§         učitel-metodik pro přípravu školních vzdělávacích programů  ( úprava vzdělávání nadaných)

 

1.4.Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Školní program pedagogicko-psychologického poradenství každoročně zpracovává a aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a předkládá ke schválení řediteli školy.

Školní program pedagogicko-psychologického poradenství sleduje především cíle:

§         pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů

§         sledovat účinnost preventivních programů a vytvořit zázemí pro jejich realizaci

§         zavést novou koncepci kariérového poradenství

§         připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a připravit podmínky pro nadané žáky

§         posílit průběžnou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování

§         vybudovat příznivé klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole

§         prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech  u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

§         prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči

§         integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP, SPC a IPS úřadů práce

 

2.Standardní činnost poradenských pracovníků školy                                                                                                                                

Standardní činnost poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné  zdraví dítěte nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

2.1.Výchovný-kariérový poradce

Vykonává činnosti poradenské, informační, a metodické. O těchto činnostech si vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti:

§         Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování žáků o vzdělávání a další profesní dráze, zejména :

a)      koordinace mezi kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi

b)      základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků

c)      individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství

d)      poradenství zákonným zástupcům

e)      spolupráce se školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC a SVP )

f)       zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce

 

§         Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

§         Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

§         Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními.

§         Poskytování kariérového poradenství žákům-cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

 

Metodická a informační činnost:

§         Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence

§         Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového poradenství, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky atd.

§         Předávání odborných informací ze všech oblastí své činnosti pedagogickým pracovníkům školy

§         Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních ( jejich zaměření, kompetencích a možnostech využívání) žákům i jejich zákonným zástupcům

§         Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných pracovišť v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

§         Vedení písemných údajů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních

 

2.2.Školní metodik prevence

Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech si vede dokumentaci

 

Metodické a koordinační činnosti

§         Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

§         Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví , závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování atd.

§         Metodické vedení učitelů v oblast i sociálně patologických jevů-vyhledávání problémových projevů chování, práce s třídními kolektivy

§         Koordinace vzdělávání pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

§         Realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, prevence rasizmu, xenofobie

§         Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci sociálně patologické jevy

§         Kontaktování odborného pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu

§         Vedení písemných záznamů  o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních

 

Informační činnost

§         Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, nabídkách programů, projektů, metodách a formách primární prevence

§         Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných zkušeností

§         Vedení  a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy, středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence atd.)

 

Poradenská činnost

§         Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

§         Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů

§         Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování a koordinace činností poskytovaných těmto žákům školou a specializovanými pracovišti

 

 

3. Standardní činnosti pedagogů, kteří se podílejí na poradenských službách školy

 

3.1.Třídní učitel

§         Motivuje vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, dbá na jejich dodržování

§         Zprostředkovává komunikaci s ostatními pedagogy a je garantem spolupráce s rodiči žáků třídy

§         Získává a udržuje si přehled o žácích a jejich rodinném zázemí

§         Spolupracuje s výchovným-kariérovým poradcem při poskytování poradenských služeb, týkajících se volby vzdělání a povolání

§         Spolupracuje se školním metodikem prevence na vyhledávání varovných signálů, diagnostikuje vztahy ve třídě, podílí se na realizaci minimálního preventivního programu

 

3.2.Učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání

§         Motivují žáky ke zodpovědnosti za vlastní životní dráhu a významu vzdělání

§         Podporuje sebepoznávání a zvažování profesních možností žáků

§         Vede žáky k uvědomění si nutnosti celoživotního vzdělávání, rekvalifikací a profesní mobility

§         Pomáhá žákům orientovat se ve světě práce

 

3.3.Učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu

Učitel, který bude připravován na tvorbu ŠVP,  se bude současně podílet na úpravách učiva pro mimořádně nadané žáky v souladu s § 17 školského zákona a s vyhláškou č.73/2005 Sb.,o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Současně se ve spolupráci s výchovným poradcem podílí na úpravách učiva i u žáků s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami, zejména při přípravě individuálního vzdělávacího plánu.

§         Provádí screening a evidenci nadaných dětí ve škole

§         Koordinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků školy

§         Metodicky vede učitele školy při vzdělávání nadaných žáků

§         Spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťovat výuku předmětů, které jsou oblastí zájmů nadaných žáků

§         Pravidelně sleduje nové trendy v oblasti vzdělávání nadaných a informace poskytuje ostatním pedagogickým pracovníkům

§         Získává a poskytuje informace o aktivitách zaměřených na práci s nadanými dětmi, o aktivitách pro tyto děti

§         Zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků

 

4.Kvalifikační standardy poradenských pracovníků školy                                                                                                                        

Tyto standardy jsou specifikovány Zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

 

5.Podmínky poskytování poradenských služeb ve škole                                                                                                                           

Pravidla pro poskytování poradenských služeb jsou součástí školního řádu a školního vzdělávacího programu.

5.1.Prostory a vybavení

Škola musí zajistit  prostorové podmínky pro poskytování poradenských služeb tak, aby nedocházelo ke kolizi se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, protože výchovní poradci i školní metodici prevence pracují s daty charakteru – důvěrná, ale i s daty citlivými. Samozřejmě také musí vyhovovat platným obecně závazným hygienickým a požárním normám.

V naší škole je k těmto činnostem určen kabinet kariérového-výchovného poradce  (3. patro budovy C) , který je  pro poskytování poradenských služeb vyhovující.

5.2.Časová dostupnost služeb

Každý z poradenských pracovníků má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, rodiče i ostatní.

Konzultační hodiny výchovného poradce (Mgr. Zlatuše Tomková):

Pro žáky:  čtvrtek  12.20 – 12.45  (a dále dle dohody)

Pro rodiče: čtvrtek 13.40 – 14.20, pátek 7.15 – 8.00

Konzultační hodiny školního metodika prevence (Mgr. Zdeňka Strnadová):

Pro žáky:  úterý  14.30 – 15.00  (a dále dle dohody)

Pro rodiče: úterý 14.30 – 15.00

Konzultační hodiny ostatních poradenských pracovníků jsou po předchozí dohodě během celého týdne.

 

5.3.Informovanost o službách

Přehled o poskytovaných poradenských službách, které škola poskytuje žákům a jejich rodičům je veřejně přístupný na webových stránkách školy i na nástěnce v budově školy.

 

5.4.Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se pedagogičtí pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Adresy a telefonní čísla

ZŠ Bobrová, Bobrová 129, 592 55, tel. 566 673 297, zsbobrova@seznam.cz

PPP, Veselská 35, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel. 566 622 387, zakova@ppp-zr.cz

SPC, Komenského 8, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel. 566 624 224

Úřad práce, Strojírenská 2210/28, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel. 566 682 111, paní Macháčková (kl. 143), paní Synková (kl. 142)