Informace k začátku školního roku

Dle rozhodnutí MŠMT očekávejme v září 2021 následující:

  • preventivní screeningové testování – 1., 6. a 9. září – testování proběhne prostřednictvím antigenních testů, které poskytne škola (žáci si mohou přinést vlastní testy uvedené na seznamu MZd ČR)
  • preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci COVID-19, testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa
  • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty – pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole