Historie

Z Vlastivědy moravské se dovídáme o počátcích školství v Bobrové. Nejstarší zprávy o hornobobrovské škole jsou z roku 1672, v roce 1723 zde byla zřízena škola dvojtřídní. První samostatná školní budova byla postavena nad hornobobrovským kostelem sv. Petra a Pavla v roce 1800, dnes je tato budova již značně zchátralá, noví majitelé však chystají její rekonstrukci. Ve školním roce 1899 / 1900 začalo vyučování v nové budově s pěti učebnami. Tato škola byla nazývána „horní škola“, protože kvůli nedostatku učeben  došlo k zakoupení stavení čp. 8 na Horní Bobrové a jeho část byla upravena na dvě učebny – tzv.“dolní škola“. V roce 1935 bylo na škole 7 tříd, 8 učitelů a 255 dětí.

Do roku 1516 byla několik let škola i při faře na Dolní Bobrové. Obecná škola byla zřízena asi v roce 1785, avšak její úroveň byla nevalná, a tak meziříčský děkan doporučil přeložit školu na Horní Bobrovou.Tak se i stalo. Na počátku 20. století se objevují pokusy o vznik měšťanské školy v Bobrové. Dlouhá léta se vlekla nekonečná jednání s úřady, navíc mezi Horní a Dolní Bobrovou probíhaly spory o nejvhodnější místo ke stavbě nové školy, až byl nakonec vybrán pozemek na Šibínku u sokolovny, místo, které se oběma obcím jevilo jako nejvýhodnější, protože pozemek stál uprostřed obcí a obec Dolní Bobrová jej dávala k dispozici zdarma. Stavba školy začala v létě r. 1935 a školní vyučování v nové škole bylo zahájeno 1. 9. 1937.

V letech 1939 – 1945 byl chod školy vážně narušen válečnými událostmi – předcházela jim mobilizace učitelů v roce 1938, následoval příchod žáků ze zabraných území a ze Slovenska, ubytování vystěhovalých německých dětí ve škole, persekuce učitelů, rovněž budova školy byla v oněch letech poškozena a vyžádala si opravy. Poválečná léta přinesla změny. V roce 1947 byly měšťanské školy nahrazeny jednotnou tzv. střední školou,v roce 1953 zde vzniká osmiletá střední škola a v roce 1960 přešlo školství na systém základních devítiletých škol,od roku 1976 na osmiletý systém základní školy a v letech devadesátých se opět prosadila devítiletá základní škola.

Již v poválečných letech byl nedostatek učeben bolavým místem bobrovské školy. Celá desetiletí probíhala výuka na staré horní škole, později byly zřízeny třídy v budově nové mateřské školy a vyučovalo se i v místnostech obecního úřadu. K výuce tělesné výchovy sloužila pro sportovní hry nepříliš vhodná sokolovna. Není tedy divu, že již v těchto letech se objevily úvahy o přístavbě školy na Šibínku. A opět trvalo celá léta, v nichž se střídaly okamžiky naděje s propastmi beznaděje, než se splnil sen mnoha generací bobrovských občanů a učitelů.

Až po mnoha letech komplikovaných jednání byl v září 1999 položen základní kámen přístavby nové školy. A nyní, na prahu třetího milénia, je Dílo hotovo. Ať dobře slouží dětem z Bobrové i blízkého okolí.