Základní informace

Areál školy se nalézá v katastrálním území Dolní Bobrová na pravém břehu říčka Bobrůvky na jihozápadním svahu kopce zvaného Šibínek v nadmořské výšce 520 m.n.m. V dřívějších dobách se učilo na třech různých místech (tzv. měšťanka, škola na Horní Bobrové a několik učeben v budově MŠ Bobrová), avšak v letech 1999 – 2001 byl kolem původní budovy z roku 1930 vybudován nový školní areál.
Základní škola Bobrová je úplná venkovská škola s devíti postupnými ročníky.

Škola je dobře vybavena učebními pomůckami i učebnicemi, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Soustavně je doplňována učitelská i žákovská knihovna. Kvůli rozšiřující se nabídce nových knih a časopisů (předplaceny jsou časopisy ABC, Lidé a Země, National Geographic, Junior 21. století, PC rady, Počítač pro každého, Dnešní svět, Ochrana přírody, Výtvarná výchova, Kritické listy, Rodina a škola, Moderní vyučování a Cinema) byly instalovány nové police a zájem o návštěvu školní knihovny je mezi žáky značný. Podle finančních možností jsou průběžně doplňovány a obměňovány sbírky v kabinetech.

Nová škola disponuje bezbariérovým přístupem a nabízí žákům dostatek estetických,  světlých a čistých prostor vhodných pro moderní výuku. Na vzhledu školy se podílejí žáci i učitelé (zvláště učitelé výtvarné výchovy – paní Zlatuše Tomková a v minulosti i pan František Zobač). Výzdoba školy si udržuje i v tomto školním roce výrazně environmentální zabarvení, neboť jsme hrdými nositeli prestižního mezinárodního titulu EKOŠKOLA.

V budovách 1. stupně jsou na chodbách instalovány provazové žebříky, houpačky a lana vhodná pro relaxaci i žíněnky pro uvolnění žáků o přestávkách. Stálou součástí školních chodeb jsou stoly na stolní tenis a pro menší děti basketbalový koš. V koridoru spojujícím budovy jsou umisťovány výstavy a výstupy ze školních projektů. Na prvním i druhém stupni jsou umístěny nástěnky, z nichž se žáci i žákyně dozvídají aktuální informace a výsledky soutěží.

V budově C byla zřízena stálá expozice zachycující dějiny bobrovského školství, ozdobou této expozice je velké množství historických fotografií a dokumentů.

budovách A a B jsou umístěny učebny 1. stupně, herna školní družiny, menší herny na dobu přestávky a učebna hudební výchovy. V budově C se kromě kmenových tříd nacházejí odborné učebny  – učebna výpočetní techniky, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy, učebna anglického jazyka – , dále jsou zde třídy určené k výuce přírodopisu, zeměpisu, matematiky, dějepisu a českého jazyka.  Na odborné učebny navazují kabinety. Dále v budově C naleznete ředitelnu, sborovnu a školní knihovnu. V budově D se nachází cvičný byt, školní dílna, tělocvična a posilovnaškolní kuchyň a jídelna. V areálu školy je rovněž hřiště a školní dvůr, jenž je neustále zkrášlován vysazováním květin a okrasných dřevin.  Nedávnou novinkou na školním dvoře se stala jednoduchá šplhací sestava a kmen pokácené lípy, oblíbené místo žákovských kratochvílí. Na jaře 2009 jsme zakoupili i 8 zahradních laviček. Na přání školního parlamentu jsme v minulém školním roce přikoupili čtyři lavičky do 2. patra budovy C,  nástěnné hodiny do tříd a především venkovní trampolínu.

V době volna a přestávek využívají žáci prostory školy, v nichž je zajištěn dozor (chodby, herny, školní dvůr, počítačová učebna). Žákům je k dispozici školní bufet s nabídkou minerálek a tyčinek.

Na nákup trampolíny a fotbálku byly využity finanční prostředky, které škola získala ze sběrových akcí – sběr vyřazených elektrospotřebičů. Novinkou tohoto školního roku se stalo zřízení relaxační třídy v budově C, která je vybavena pohovkami a sedacími vaky, a v níž mohou žáci 2. stupně trávit čas před vyučováním a v době přestávek. Relaxační třídu si vymalovali žáci a žákyně v rámci projektového dne netradiční výuky.

Ve výuce i v běžném chodu školy je jednou z priorit využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou.

Počítačová učebna se 12 žákovskými stanicemi slouží nejen k výuce ICT, ale bývá využívána i v jiných předmětech. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně i v kabinetech, dále mohou pracovat s  notebookem a dvěma dataprojektory. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Internetové připojení je zajištěno v každé učebně pevnou linkou, dále jsou některé učebny vybaveny wi-fi. Každý pracovník školy má svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.

Moderní vybavení školy doplňují dvě kopírkyscanner, tiskárny (barevná a černobílé), televizory, videa a DVD přehrávače, dále magnetofony a CD přehrávače.V rámci akce EU peníze do škol podala naše škola žádost o finanční příspěvek na projekt Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření. Projektová žádost byla schválena a naše škola byla vybavena dalšími pěti interaktivními tabulemi s příslušenstvím. Projekty týkající se vybavení kmenových učeben na 1. stupni a modernizaci učebny cizích jazyků přinesl do naší školy další interaktivní tabule.  Celkový počet tedy nyní činí jedenáct interaktivních tabulí s příslušenstvím.

Samozřejmostí nové školy je kvalitní sociální zařízení – WC na každém patře, sprchy v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičny, umývárna u dílen a před jídelnou.

Pitný režim je zajištěn provozem roznáškou čaje na 1. stupni.

Počet žáků ve školním roce 2023/2024

třída počet žáků
 1. 24
2. 26
3. 21
4. 24
5. 25
6. 15
7. A 15
7. B 15
8. 24
9. 30
celkem 229