Školní psycholožka – informace pro rodiče

Od 1. října 2022 jsme na naší škole ustavili stálé pracovní místo školní psycholožky, která bude dětem i rodičům k dispozici v určených dnech. Psycholožka pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Hlavní náplň činnosti školní psycholožky směřuje především k práci se třídami, k podpoře zdravých vztahů, k prevenci negativních jevů, k podpoře komunikace a spolupráce mezi dětmi a k práci s jednotlivými dětmi, které mají nějaké problémy. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sama přispívá k překonávání obtíží.

Školní psycholožka se soustřeďuje především na tyto oblasti:

 • Vstup dětí do školy a jejich adaptace na požadavky spojené se školní docházkou
 • Spolupráce na preventivních programech s metodičkou prevence a výchovným poradcem
 • Práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit dynamiku vztahů a komunikaci učitele a žáků
 • Řešení vztahových problémů ve třídě
 • Podpora dětí se specifickými poruchami učení z hlediska jejich psychické zátěže
 • Asistence dětem cizinců, etnických menšin a dětí s obtížnější adaptací na školní docházku
 • Řešení individuálních problémů dětí a problémů spojených s dospíváním
 • Podpora žáků ve znevýhodněných životních situacích (neúplné rodiny, nemoc v rodině, zdravotní znevýhodnění…)
 • Vyhledávání dětí s rizikem poruch učení a jejich doporučení do Pedagogicko-psychologické poradny
 • Ve spolupráci s výchovným poradcem pomoc při volbě povolání a střední školy
 • Spolupráce na výjezdech tříd a skupin tříd (kursy, výlety aj.)
 • Individuální/skupinové konzultace se žáky – řešení jejich problémů
 • Konzultace pro učitele z hlediska předpokladů, dovedností a schopností jimi vyučovaných dětí
 • Konzultace pro rodiče

Školní psycholožka je v naší škole především pro děti a jejich rodiče. Její činnost podléhá zákonu  o ochraně osobních údajů a Etickému kodexu školního psychologa. Proto veškeré důvěrné informace, k jejichž předání učitelskému sboru či vedení školy nedají děti a jejich rodiče souhlas, zůstávají k dispozici pouze školní psycholožce.

Činnost školní psycholožky je závislá na důvěře. Věříme proto, že se nám podaří vybudovat ve škole takové podmínky, které umožní spolupráci ku prospěchu a ke spokojenosti našich žáků a jejich rodičů.

Na školní psycholožku, paní Lucii Podařilovou,  se můžete obrátit osobně, nebo ji kontaktovat na  telefonním čísle 774 812 690, nebo e-mailem lsmekalova@seznam.cz

Pěšky do školy

V týdnu od 5.9. do 9.9. probíhá každoroční projekt zvaný Pěšky do školy. Jde o projekt, který má pomoct dětem 1. stupně ráno chodit pěšky do školy a nejezdit autem. Ráno na děti čekají deváťáci s Peškobusy, kteří je odvedou ke škole pěšky.

Adaptační kurz

Ve dnech 12. až 15. září se žáci 6.A i 6.B zúčastní adaptačního kurzu v Radešínské Svratce na chatě Horka. Kurz je zaměřen na vybudování třídního kolektivu.

Zahájení školního roku 2022/2023

Nový školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září v 7.15. Rodiče žáků a žákyň jsou srdečně vítáni.

Od 22.8.2022  v době od 9.00 do 12.00 jsme přítomni ve škole.